Mõttekaardid (kasutatakse veel mõisteid: ideekaardid, diagrammid, inglise keeles mind map).

Jagunevad: veebipõhised, arvutisse installeeritavad. Koostamisel kasutatakse programme, mis  on nii tasulised kui tasuta.

Mõistekaartide loomise põhjuseks on soov luua ideest/mõistest/teooriast visuaalne kujutis ning seda süstematiseerida.

Mõistekaartide abil saab teha märkmeid, luua uusi ideid, võrrelda, planeerida, kirjeldada jpm.

On leidnud kasutust õppetöös, kuna mõistekaartide kasutamine võimaldab luua seoseid ja süvendada arusaamist. Levinud mõtete kogumise ja visualiseerimise võimalus.

Milleks kasutada?

Eksamiks õppimisel, tehes üldistusi või üldülevaate saamiseks, kui tahad mõnest teemast/valdkonnast üldpilti saada.

Pikemast artiklist ülevaate saamiseks.

Seoste loomiseks mitmete samateemaliste kirjutiste vahel.

Teemaülevaated, seoste loomine teiste, seotud teemadega.

Õppeainete pädevuste omavaheliste seoste esitamine.

Jpm.

Mõttemappi saab teha ka ühistööna, kuid õppimisel on efektiivsem ise õppematerjal visualiseerida ja enda tehtud skeem tundub seeläbi mõistetavam. Samas abistavad ka teiste poolt tehtud mõttekaardid õppimisel.